Yatay Geçiş Kabul Süreci

1.Yurt dışında bir üniversitede lisans programında okuyorum. Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilir miyim?

-Yurt dışındaki bir üniversitede lisans öğrenimi görmekte olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir.

-Üniversitemize geçiş yapabilmeniz için, Üniversitenizde okumakta olduğunuz bölümün Üniversitemizde bulunması, yatay geçiş kontenjanının açılması ve yatay geçiş koşullarının sağlanması

-Uluslararası öğrenci kontenjanı açılmazsa yatay geçiş için başvuruda bulunamazsınız.

2.Yurt dışından yatay geçiş başvurusu hangi tarihlerde yapılır?

Başvuru Tarihleri: Her yıl Ağustos Ayı içinde başvurular alınır.

Kontenjanlar: Lisans programlarına yatay geçiş kontenjanları Temmuz-Ağustos ayları içinde https://oidb.akdeniz.edu.tr/tr   web sayfasında duyurulur.

Kesin tarihler için web sayfasını takip ediniz: https://oidb.akdeniz.edu.tr/tr

3.Başvuru belgelerini nereye teslim etmeliyim?

Başvurular, ilan edilen tarihler arasında elektronik ortamda (online) yapılır. Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Linki: https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/hoa_app/login.aspx

Başvuru linki sadece başvuru döneminde aktif olmaktadır (Ağustos ayı içinde.)

Kesin tarihler için web sayfasını takip ediniz: https://oidb.akdeniz.edu.tr/tr

4.‘Yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanı çerçevesinde’ Türkiye’de bir üniversitede öğrenim görmekteyim. Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilir miyim?

 1. Türkiye’de bir üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler (Yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanı çerçevesinde’ okuyan tüm öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir
 2. Yurt içi yatay geçiş koşulları uygulanır.

(Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanı çerçevesinde başvuran öğrenciler sadece Üniversitemiz tarafından düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı(AKDENİZ YÖS) sonucuna göre yerleştirildiğinden Üniversitesine yerleşmiş öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştirme şekli AKDENİZ YÖS sınavı dışında ise 6 ncı maddenin 12 nci fıkrasının “a” bendinde yer alan formülde ÖSYS/YKS Puanı olarak belirtilen yerleştirme puanı sıfır (0) olarak değerlendirilir).

Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.

5.Nasıl Başvuru yapabilirim?

 • Başvuru yapılan diploma programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler online sisteme eklenir,
 • Kesin kayıt sırasında evrakların Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı sureti getirilir.
 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa onaylı Not Dönüşüm Tablosu.
 2. Öğrenim Belgesi.
 3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin onaylı fotokopisi.
 4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi.
 6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
 7. Ders İçerikleri.
 8. Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri.

6.Başvuru Sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

 • Yatay geçiş değerlendirme sonuçları listeler Fakültelerin/bölümlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

7.Yurtdışından yatay geçiş koşulları detayları nelerdir?

            Üniversitemiz diploma programlarına yurtdışından yatay geçiş koşulları şunlardır:

 1. Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.
 2. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 ya da 100 üzerinden 80 olmalıdır. İlk yılsonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılsonunda yatay geçiş yapılamaz.
 3. (YKS puanına sahip olan öğrenciler için) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 4. İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer almayan yurtdışı vakıf yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.
 5. Tıp Fakültesi’ne yurt dışından yatay geçiş başvurularında, başvuruda bulunan öğrencilerden son olarak öğrenim görmüş oldukları fakülteleri, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME:World Federation for Medical Education) veya Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (ENQA:European Association for Quality Assurance in Higher Education) tarafından tanınan kuruluşlarca akredite edilmiş olanlara öncelik verilir.

8.Türkçe Yeterlik Belgesi gerekir mi?

 1. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır.
 2. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ile yurtiçinde veya yurtdışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.
 3. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Türkçe yeterlikleri; Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine, Akdeniz Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Belgesine, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip olan öğrenciler öğrenimine başlar.
 4. Yeterlik belgesine sahip olmayan öğrencilere, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Türkçe yeterlik belgelerinden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlar.
 5. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

9.İntibak işlemleri (Kredi Transferi) nasıl olur?

(1)Yatay geçişlerde, geçiş yapılan diploma programının öğretim programı esas alınır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

 1. Yatay geçiş öğrencilerinde daha önceki dönemlerde aldığı dersler için, Akdeniz üniversitesi Ders İşlemleri Sınav, Başarı Değerlendirmesi Yönergesinin 7/2/b hükümleri ile belirlenen süre kısıtlaması dikkate alınmaz. İlgili yönetim kurulları öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler ile Üniversitemizde başvuru yaptığı diploma programında yer alan tüm dersler dikkate alınarak, muaf olduğu derslerin AKTS leri toplamı 1-39 AKTS ise 1 inci sınıfa, 40-99 AKTS ise 2 inci sınıfa, 100-159 AKTS ise 3 üncü sınıfa, 160 AKTS ve üzeri ise 4 üncü sınıfa intibak ettirilir. İntibakı yapılan sınıftan önceki, yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde öğrenciler öncelikle alamamış oldukları dersleri, başvurdukları eğitim-öğretim yılında alırlar ve ancak bu durumda bir üst sınıfa geçebilirler.
 2. Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alt yarıyıllardan aldığı dersler içerisinde not durum çizelgesinde(Transkript) yüzlük not veya harf notu ile sonuçlanmamış başarılı veya benzer bir ifade ile değerlendirilmiş dersleri var ise bu derslerin intibakında Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ” hükümleri gereğince CC harf notuna dönüştürülür.

(2) Bu işlemler öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. Öğrencilerin alacağı dersleri ve müfredatını kabul ettiğine ilişkin dilekçe alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

10.Öğrenim Ücretleri

Uluslararası Öğrenciler için 2022-2023 akademik yılı öğrenim ücreti için tıklayınız.

11.Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçe’dir.

Eğitim dili %100 Almanca olan programlarımız,

 • Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarımız:

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

 

 • Turizm İşletmeciliği Lisans Programı,
 • Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

 

 • Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı,
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı,

 

 • Tarımsal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı,
 • Tarımsal Biyoteknoloji Doktora Programı,

 

 • Gen v e Hücre Tedavisi Yüksek Lisans Programı,
 • Gen v e Hücre Tedavisi Doktora Programı

 

Eğitim dili en az % 30 İngilizce olan programlarımız:
(Bu programlarda bazı dersler (en az %30’u) İngilizce dilinde verilmektedir).

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı,
 • Çevre Mühendisliği Lisans Programı,
 • Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı,
 • Gerontoloji Lisans Programı,
 • İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

 

Eğitim dili en az % 30 Rusça olan programlarımız:

 • Rus Dili ve Edebiyatı


Eğitim Dili en az %30 Arapça olan programlarımız 

 • İlahiyat

12.Devam Zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi’nde derslere devam zorunludur. Uygulamalı derslerin yüzde 80’ine, kuramsal derslerin ise yüzde 70’ine katılmayan öğrenciler sınavlara giremezler ve aynı dersi bir sonraki yıl tekrarlamak zorunda kalırlar.

 

13.Yurt ve Barınma

-Uluslararası Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalabilmektedir. Ancak Uluslararası Öğrenciler için ayrılan kontenjan çok az olduğu için daha çok kampüs çevresindeki özel yurt/pansiyonlarda kalabilmektedirler.

-Ayrıca kampüs çevresinde ev kiralama imkanı da bulabilmektedirler.

-Kredi Ve Yurtlar Kurumu https://kygm.gsb.gov.tr/ :Kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna yurt başvurusunda bulunabilmeleri için İçişleri Bakanlığından temin edecekleri Yabancı Kimlik Numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı Kimlik Numarası bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacağından Yabancı Kimlik Numaranızı önceden temin etmeniz büyük önem arz etmektedir.

14.İkamet İzni

-Uluslararası Öğrenciler, yerleştikleri programa kayıt işlemlerini bitirdikten sonra öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci İşleri personeline ikamet izni için gerekli belgelerini teslim edebilirler.

-İkamet izni süresini uzatmak için gerekli işlemleri öğrenciler kendileri takip etmektedir: https://antalya.goc.gov.tr/

15.Burs

 • Üniversitemiz tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan herhangi bir burs bulunmamaktadır.
 • Türkiye Bursları hakkında bilgi almak için linki tıklayınız: https://turkiyeburslari.gov.tr/tr

 

 

 

Eklenme tarihi :24.02.2023 16:51:27
Son güncelleme : 7.06.2023 16:21:05