2021 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanmak isteyen personelin başvuru tarih aralığı 31.03.2022-22.04.2022 saat 17.00

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi

(Sonuçlar Erasmus duyurular sayfasından ilan edilecektir.)

Mayıs-Haziran ayları içerisinde açıklanacaktır.
Sonuçlara dilekçe ile itiraz etme tarih aralığı Sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alınacaktır.
Vazgeçmek isteyen personelin, feragat dilekçesi teslim tarih aralığı Sonuç açıklama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alınacaktır.
Kesinleşmiş Sonuç İlanı İtiraz sonuç tarihinden 7 gün sonra ilan edilecektir.

Kontenjanlar:

Personel hareketlilik kontenjanlarının birimlere dağılımı Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına göre belirlenir. Bu miktarlar Personel Ders Verme hareketliliği için 22 asıl ve 10 yedek personel seçilmesine karar verilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliği Programının Hedefleri:

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA131 – Program Ülkeleri Arasında Öğrenci ve Personel Hareketliliği) altında yer alan bu faaliyetin hedefleri şunlardır:

-Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,

-Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,

-Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Hareketlilik Süresi:

-Personel hareketliliği süresi program kurallarına göre seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol olmak üzere toplam 5 gün) olarak sınırlandırmıştır.

-Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

-Hareketlilik süreci 01/09/2021 tarihinde başlar ve 31/10/2023 sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini 31.09.2023 tarihine kadar gerçekleştirmesi  gerekmektedir.

 Başvuru Koşulları:

-Ders Verme Hareketliliğinden yasal olarak Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan ders vermekle yükümlü Akademik Personel yararlanabilmektedir.

-Ders Verme Hareketliliğinde gidilmesi planlanan üniversite ile bölümün arasında mutlaka anlaşma olmalıdır.

-60 ve üzeri yabancı dil belgesine sahip olmak (ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası dil sınavı belgesi)

Dil belgesi yerine geçerli olacak belgeler aşağıdadır:

-Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma fotokopisi (Eğitim alınan kurum Erasmus+ kapsamında ders vereceği eğitim dilinde ise)

-Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

Erasmus+ ikili anlaşmaları için tıklayınız.

Başvuru Belgeleri:

-Vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik fotokopisi

-Personel kimliği fotokopisi

-Yabancı Dil Belgesi

*Yabancı dilde / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumun eğitim alındığına dair diploma fotokopisi

*Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun ise diploma fotokopisi

Başvuru Tarihi:

31.03.2022 – 22.04.2022 tarihleri arasında “https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/” web sayfası üzerinden çevrimiçi alınacaktır.

Başvuruların Değerlendirmesi:

Seçimler, Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre  gerçekleştirilecektir. Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliği Değerlendirme Ölçütleri
Taban Puan 40

Yabancı Dil Puanı

 

90-100 Puan:  +30 (taban puana eklenir)

80-89 Puan  :  +25 (taban puana eklenir)

70-79 Puan  :  +20 (taban puana eklenir)

60-69 Puan  :  +15 (taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma +20 (taban puana eklenir)
Engelli personel +10 (taban puana eklenir)
Gazi personel ve şehit/gazi yakını personel (1.derece yakın) +10 (taban puana eklenir)
Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda -10 (taban puana çıkarılır)
Daha önce hiç yararlanmamış akademik birimden olmak +5 (taban puana eklenir)
Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü olmak +20 (taban puana eklenir)
Bölümü adına Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmış olmak +10 (taban puana eklenir)
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olmak +20 (taban puana eklenir)
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak -10 (taban puana çıkarılır)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak -20 (taban puana çıkarılır)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak -15 (taban puana çıkarılır)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -10 (taban puana çıkarılır)
Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -5 (taban puana çıkarılır)
20 yıl ve üzeri hizmet süresi* olan personel +10 (taban puana eklenir)
15 ila 19 yıl arası hizmet süresi* olan +7 (taban puana eklenir)
10 ila 14 yıl arası hizmet süresi* olan +5 (taban puana eklenir)
5 ila 9 yıl arası hizmet süresi* olan +3 (taban puana eklenir)
Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, en son mezun olunan öğrenim kademesi fazla olan personel önceliklidir.
*Akdeniz Üniversitesindeki hizmeti süresi dikkate alınacaktır.

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre ”kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

Engelli Personel:

Engelli Personel Ek Hibe

Erasmus, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, engelli personelin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmesini temin etmeye yöneliktir. Engelli personelimiz hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel ek hibesine başvurabilir.

Hibe ve Ödemeler:

-Erasmus+ hibesinin %75’i gitmeden önce, kalan %25’si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.

-Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tabloda hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

-Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Bireysel Destek Hibe Miktarları (Ülke Bazlı)

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 162
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 144
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye * 126

Seyahat Destek Miktarları

http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-giden-personel-ders-verme-ve-egitim-alma/erasmus-personel-hareketliligine-iliskin-hibe-miktarlari/

(Mesafe Bazlı – https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en )

NOT: Yedek listesinde yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.

*ÖNEMLİ NOT:

1) Hareketlilik başvuruları internet üzerinden (https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/) alınacaktır.

2) Ders Verme başvurularının, başvurulan kişi tarafından bizzat yapılması önemle duyurulur.

3) Yanlış beyanda bulunanların başvurusu iptal edilecektir.

4) İstenilen belgelerin yararlanıcılar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

5) Çevrimiçi (online) yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış (dekan/müdür ve başvuru sahibi imzası) PDF çıktısının erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Başvuru adımları aşağıdaki gibidir;

  1. Eğer sisteme üye değilseniz,https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı olarak “Üye Kayıt” sekmesinden kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt olurken gerekli bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
  2. Kayıt tamamlandıktan sonra e-posta adresinize gelecek etkinleştirme linki tıklanarak hesap aktive edilmelidir.
  3. E-posta adresiniz ve şifreniz ile başvuru adresine tekrar girerek Başvurularım menüsünden “Erasmus Programı (EUC)/ KA103” sekmesinden “Ders Verme Başvuruları(STA)” linkinden “Başvur” linkine tıklayarak başvurularınızı yapabilirsiniz.
  4. Başvuruyu tamamla sekmesine tıkladıktan sonra “işlemler” sekmesinden başvuru belgelerinin sisteme mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.
  5. Başvurusunu tamamlamayan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir. Başvurularım menüsünden “Erasmus Programı (EUC)/ KA103” sekmesinden “Ders Verme Başvuruları(STA)” linkinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  6. Çevrimiçi (online) yapılan başvurunun imzaları tamamlanmış (dekan/müdür ve başvuru sahibi imzası) PDF çıktısının erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr adresine başvuru tarihleri arasında mail atılması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu, program uygulama el kitabının kendine verdiği yetki çerçevesinde asil/yedek listesini oluşturur.

Saygılarımızla,

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6.kat

İletişim
Tel         : 0 242 310 6640 / 2125 / 2139 / 6012 — 0 242 227 44 00 – Dahili 2824
E-posta : 
erasmuspersonel@akdeniz.edu.tr  –  erasmus@akdeniz.edu.tr  Sorularınızı eposta yoluyla iletebilirsiniz.

Eklenme tarihi: 1.11.2022 09:24:44
Son güncelleme: 1.11.2022 09:24:44