2021 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisimiz tarafından tamamlanmış olup Erasmus+ Programı Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir.

AB Bakanlığı – Ulusal Ajans tarafından 2021/2022 eğitim–öğretim yılı için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle paylaşılan liste bütçe kesinleştikten sonra yerleştirme sayılarında değişiklik olabilecektir. 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği yerleştirme sonuçları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Asıl Liste

Erasmus+ Staj Hareketliliği Yedek Liste

Öğrencilerimiz yerleştirilme sonuçlarına https://app.erasmus.akdeniz.edu.tr/ adresinden giriş yaparak da ulaşabilirler.

Asıl ve yedek öğrenci seçimleri aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir:

– Erasmus+ başarı puanları (%50 yabancı dil+ %50 not ortalaması ve özel durumlar),

– Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre belirlenecek olan kontenjanlar[1]

– Bölüm/Programlara göre Erasmus+ kapsamında başarılı öğrenci sayısı

– İlerleyen süreçte, bütçe durumu göz önüne alınarak yedek öğrencilerin hibelendirilme durumları tekrar değerlendirilecek olup uygun görüldüğü takdirde sizlerle paylaşılacaktır,

– Erasmus+ Yabancı Dil Sınav notu 50’nin altında olan, akademik not ortalaması Lisans için 2.20/4.00, Lisansüstü için 2.50/4.00’nin altında olan ve eksik belge nedenleriyle başvurusu geçersiz olan öğrencilerimiz yerleştirilemediği için isimleri listelerde yer almamıştır.

Öğrenim ve staj hareketlilik türlerinin her ikisine de başvuran öğrencilerimizle ilgili önemli duyuru:

Öğrenim ve staj hareketlilik türünün her ikisine de başvuran öğrencilerin dikkatine!

  • İki hareketlilik türüne de başvuran öğrencilerimizden puan kesintisi yapılmıştır. Hangi hareketlilik türünde kesinti yapılması istedikleriyle ilgili taleplerini 25.06.2021 saat 17.00’a kadar erasmus@akdeniz.edu.tradresine göndermeyen öğrenim hareketliliğine başvuru yapmış olan öğrencilerimizden ikinci başvuruları olan staj hareketliliğinden puan kesintisi yapılmıştır.

08.07.2021 tarihli 7 no’lu Erasmus Seçim Komisyonu kararı ile 2021-2027 yeni Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) döneminde kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmadığı için Erasmus+ staj hareketliliği başvurularında yeni dönemde öğrencilere verilecek hibe miktarlarındaki artış ve yeni dönem kuralları da dikkate alınarak Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında her bölümde 1 öğrenciye kontenjan verilmiştir. Enstitülerde ise yüksek lisans ve doktora programlarından 1’ er kontenjan verilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansı üniversitemizin de dahil olduğu yükseköğretim kurumlarıyla 2021 proje dönemine ilişkin aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021’dir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilen tebliğ metni ise aşağıdaki gibidir:

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Yerleştirme (seçim) sonuçları, Erasmus+ Staj Hareketliliği programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Üniversitemiz http://uio.akdeniz.edu.tr/ web sayfasında ilan edilmiştir.

2021 proje dönemi Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleşmediğinden yerleştirme sonucunda ilan edilen öğrenciler “Asıl ve Yedek Kazananlar” olarak belirlenmiştir. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı kesinleştiğinde, tahsis edilen hibe miktarının seçilen asıl öğrencilerin tümünün hareketlilikten yararlanması için yeterli olmaması halinde puan esaslı sıralamaların yerleştirme sonuçları güncellenecek ve kesin sonuç listesi belirtilen internet sayfasında yeniden ilan edilecektir.

Asıl listede yer alan öğrencilerimiz hibelendirilmeye hak kazanmıştır. Yedek listede yer alan öğrencilerimiz hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak istedikleri takdirde taleplerini erasmus@akdeniz.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİSİNİN SORUMLULUKLARI

- Staj faaliyeti için önceden hazırlanmış bir kurumlar arası anlaşma olması şartı yoktur.

- Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri bulmaları gerekmektedir.

-Erasmus+ Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay yararlanılabilir. Ancak Üniversitemiz tarafından staj hareketliliğine yerleştirilen öğrenciler, programdan hibeli olarak 2 ay yararlanabileceklerdir.

-Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir. Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

- Staj hareketliliğini hak kazanan öğrencilerin kabul mektuplarını ofisimize teslim edilmesi gereken son tarih 31.01.2022 olarak belirlenmiştir.

Uygun Staj Yeri Örnekleri: Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir: - bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler - yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları - gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları - ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik - araştırma enstitüleri - vakıflar - okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir) - kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar - kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar - yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı) öğrencisi olduğu ilgili bölüme ait kaydını yenilemelidir. Ancak ders kaydı yapmasına gerek yoktur. Erasmus+ öğrencisi, gideceği Üniversiteye herhangi bir kayıt ya da harç ücreti ödemez ancak bu durum gideceği üniversitenin kurallarına göre değişiklik gösterebilir. Öğrenciler, süreçleriyle ilgili detaylı bilgiye http://uio.akdeniz.edu.tr/erasmus-programi/erasmus-programi-giden-ogrenci/erasmus-giden-ogrenci-degisim-surecleri/ adresinden ulaşabilirler.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en ) - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

FERAGAT VE İTİRAZ DURUMU

  • Feragat/ hibesiz hareketlilik veya sonuçlara itiraz ile ilgili dilekçelerin 16.07.2021 tarihi saat 17:00’a kadar erasmus@akdeniz.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi 

[1] 2021 bütçesi henüz tahsis edilmemiştir.

Eklenme tarihi: 31.10.2022 17:30:36
Son güncelleme: 2.11.2022 17:16:49