2020-2021 Akademik Yılı Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusu ve Kontenjanlar

2020-2021 Akademik  Yılı Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusu

Başvuru Tarihleri: http://oidb.akdeniz.edu.tr/yatay-gecis-duyurusu/

Ön Lisans ve Lisans Kontenjanlarıhttp://oidb.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/AKDEN%C4%B0Z-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-YATAY-GE%C3%87%C4%B0%C5%9E-KONTENJANLARI-04-07-2020.pdf

Madde 8- Yurtdışından yatay geçiş koşulları

(1)Üniversitemiz diploma programlarına yurtdışından yatay geçiş koşulları şunlardır:

a. Yurtdışından yatay geçişlerde, yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlar arasında olması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir.

b. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 ya da 100 üzerinden 80 olmalıdır. İlk yılsonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılsonunda yatay geçiş yapılamaz.

c) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

d) Tıp Fakültesi’ne yurt dışından yatay geçiş başvurularında, başvuruda bulunan öğrencilerden son olarak öğrenim görmüş oldukları fakülteleri, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME:World Federation for Medical Education) veya Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (ENQA:European Association for Quality Assurance in Higher Education) tarafından tanınan kuruluşlarca akredite edilmiş olanlara öncelik verilir.

e) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, %100 yabancı dilde eğitim veren programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ile yurtiçindeveya yurtdışında %100 Türk dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Türkçe yeterlikleri; Akdeniz Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan Türkçe Düzey Sınavındaki başarı düzeyine, Akdeniz Üniversitesi TÖMER Türkçe Yeterlik Belgesine, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip olan öğrenciler öğrenimine başlar. Yeterlik belgesine sahip olmayan öğrencilere, kayıt yaptırdıktan sonra yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Türkçe yeterlik belgelerinden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede yeterlik alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile ilgili olarak belirlenecek ilkelere göre uygulama yapılır.

g) İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer almayan yurtdışı vakıf yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

(2) Başvurular, dilekçeyle ilgili birime, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan diploma programı belirtilir ve aşağıdaki belgelerin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği eklenir.

a) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa onaylı Not Dönüşüm Tablosu.

b) Öğrenim Belgesi.

c) Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin onaylı fotokopisi.

d) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.

e) ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi.

f) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

g) Ders İçerikleri.

h) Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeleri.

Madde 14- İntibak işlemleri

(1)Yatay geçişlerde, geçiş yapılan diploma programının öğretim programı esas alınır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

a) Yatay geçiş öğrencilerinde daha önceki dönemlerde aldığı dersler için, Akdeniz üniversitesi Ders İşlemleri Sınav, Başarı Değerlendirmesi Yönergesinin 7/2/b hükümleri ile belirlenen süre kısıtlaması dikkate alınmaz. İlgili yönetim kurulları öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler ile Üniversitemizde başvuru yaptığı diploma programında yer alan tüm dersler dikkate alınarak, muaf olduğu derslerin AKTS leri toplamı 1-39 AKTS ise 1 inci sınıfa, 40-99 AKTS ise 2 inci sınıfa, 100-159 AKTS ise 3 üncü sınıfa, 160 AKTS ve üzeri ise 4 üncü sınıfa intibak ettirilir. İntibakı yapılan sınıftan önceki, yarıyıl/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınır. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde öğrenciler öncelikle alamamış oldukları dersleri, başvurdukları eğitim-öğretim yılında alırlar ve ancak bu durumda bir üst sınıfa geçebilirler.

b) Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda alt yarıyıllardan aldığı dersler içerisinde not durum çizelgesinde(Transkript) yüzlük not veya harf notu ile sonuçlanmamış başarılı veya benzer bir ifade ile değerlendirilmiş dersleri var ise bu derslerin intibakında Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi ” hükümleri gereğince CC harf notuna dönüştürülür.

(2) Bu işlemler öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. Öğrencilerin alacağı dersleri ve müfredatını kabul ettiğine ilişkin dilekçe alınarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Eklenme tarihi: 8.03.2024 11:35:42
Son güncelleme: 8.03.2024 11:35:42