Akdeniz Üniversitesi

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ KURULU (USK) GÖREV TANIMI

Kurulun Görev Tanımı:

 • Dünya genelinde yükseköğretimdeki uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetleri ve çalışmaları izlemek ve gelişmeleri kurul çalışmalarına yansıtmak,
 • Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisindeki önceliklerinin belirlemesine katkı yapmak,
 • Uluslararası İlişkiler Ofisine üniversitemizin uluslararasılaşması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Uluslararası akademik ilişkiler kapsamında her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,
 • Uluslararasılaşma ile ilgili konularda Rektör tarafından istenilecek çalışmaları yürütmek,

Beklenen Etki / Performans Göstergesi:

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisinin dünyadaki uluslararasılaşma eğilimlerine uygun olarak belirlenmesi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen üniversitemiz uluslararası ilişkiler faaliyetlerinin bu eğilimlere göre yürütülmesi Uluslararası İlişkiler Stratejisi Kurulu çalışmalarından beklenen etkidir. Üniversitemizde ve Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin performans göstergelerine uygun olmaları Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu için başarı göstergesidir.

Çalışma Düzeni ve Takvimi:

 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu Başkanı, Kurulu temsil eder. Kurulun gündemini belirler, görev dağılımını yapar ve alınan kararları yürütür.
 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu üyeleri Kurul Başkanına karşı sorumludur. Kurul Başkanı yetkisini Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanına devredebilir.
 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine her akademik dönemde en az bir kez toplanır. Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oy ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Eşit oy halinde başkanın oyu kararı belirler.
 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu nihai raporları, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı tarafından Rektörlük Makamı’na sunulur.
 • Sekretarya Kurulun idari görevlerini, yazışma ve dosyalama işlerini yürüten akademik/idari personelden oluşur.
 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu; Uluslararası İlişkiler Ofisi (AB Eğitim  Programları,  Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım Hizmetleri, Uluslararası Öğrenciler,  Bologna Süreci,  Farabi, Mevlana , Gençlik Programları) ve   tüm akademik ve idari birimler ile eşgüdüm içinde çalışır.

İzleme ve Değerlendirme:

Tüm toplantıların rapor ve toplantı tutanakları altı aylık periyodlarla Kurul Başkan Yardımcısı tarafından Rektörlük Makamı’na sunulur.