Akdeniz Üniversitesi

 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SÜRECİ

 

Adayların, başvuruda bulunacakları Enstitünün aşağıda verilmiş olan ilgili web adresinden ulaşacakları başvuru formuna, kendilerine ait bilgileri girdikten sonra alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ   :  http://saglikb.akdeniz.edu.tr/formlar

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  :  http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/formlar-cd

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ         :  http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/formlar

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ    :  http://gsenstitu.akdeniz.edu.tr/formlar

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ     :  http://ebe.akdeniz.edu.tr/dilekce-ve-formlar          

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : http://mcri.akdeniz.edu.tr/dilekce-formlar

Başvuru işlemlerinde, istenilen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Adaylar, aynı Enstitüde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilirler.

 
BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Türkiye dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği onaylanmış lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler,
 • Türkçe eğitim veren kurumlar için Türkçe yeterlik sınavından en az (B) almak (T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlardan bu belge istenmez).
 • İlgili Anabilim/Anasanat dalının istediği yabancı dili en az (B1) düzeyinde bildiğini belgelendirmek ya da (B1) düzeyinin karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmaları gerekmektedir.


 ÖZEL ŞARTLAR

 
Anabilim/Anasanat Dallarının özel şartları ilan metninin “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


YÜKSEK LİSANS

 • Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 Adet)
 • Pasaport fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans diploması fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans diplomasının onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 • Lisans transkriptin fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans transkriptin onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış Diploma Denklik Belgesi (ya da okul tanınır yazısı)
 • B1 seviyesinde yabancı dil sınav belgesi
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’dan istenen puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (TOEFL, IELTS… eşdeğeri) bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.
 • B seviyesinde Türkçe yeterlik sınav belgesi
 • Varsa İkamet Tezkeresi

DOKTORA/SANATTA YETERLİK

 • Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 Adet)
 • Pasaport fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans diploması fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans diplomasının onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk yada yeminli tercüman)
 • Lisans transkriptin fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Lisans transkriptin onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk yada yeminli tercüman)
 • Yüksek Lisans diploması fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Yüksek Lisans diplomasının onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk yada yeminli tercüman)
 • Yüksek Lisans transkriptin fotokopisi (aslıyla birlikte)
 • Yüksek Lisans transkriptin onaylı Türkçe çevirisi (konsolosluk yada yeminli tercüman)
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış Lisans ve Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi (ya da okul tanınır yazısı)
 • B1 seviyesinde yabancı dil sınav belgesi
 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’dan istenen puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (TOEFL, IELTS… eşdeğeri) bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.
 • B seviyesinde Türkçe yeterlik sınav belgesi
 • Varsa İkamet Tezkeresi

 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 25.05.2012 tarih ve 10/73 sayılı kararına göre;

Üniversitemiz Enstitülerinin lisansüstü programlarına “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü”nde; yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için lisans not ortalamasının %40’ı, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans not ortalamasının %40’ı, mülakat sınavının %60’ı alınarak hesaplanması sonucunda 70 ve üstü puan alanların kontenjan dahilinde programa kabul edilecektir.

 
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI


Başvuru yeri ve tarihleri, mülakat sınavı tarihi, yeri ve saati Enstitü Müdürlükleri tarafından, hem ilgili Enstitü hem de Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan ilan metninde yer alacaktır. Ayrıca, sonuçların duyurulması ile “Asıl” ve “Yedek” adayların kesin kayıtları ilgili Enstitü öğrenci işleri bürolarında yapılacak olup, kesin kayıt için istenen belgeler ilgili Enstitünün web sayfasında duyurulacaktır.

 
KESİN KAYIT


Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre;

 • Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
 • Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.
 • Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlem yapılır.
 • Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

 
EĞİTİM SÜRELERİ, ALINACAK DERSLER VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR


Lisansüstü programlarında okutulacak dersler, adayların başvuruda bulunacakları Enstitünün yukarıda verilen web adreslerinde yer almaktadır.

1) BİLİMSEL HAZIRLIK

 • Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara; eksikliklerini gidermek amacıyla ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.

2) YÜKSEK LİSANS

 • Tezli yüksek lisans programı en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Danışman fazladan ders/dersler aldırabilir. Mezun olabilmek için 120 AKTS’yi tamamlamak gerekir.
 • Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4  yarıyıldır.

3) DOKTORA/SANATTA YETERLİK

 • Doktora/sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için en az 7 ders, 2 seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Danışman fazladan ders/dersler aldırabilir. Mezun olabilmek için 240 AKTSyi tamamlamak gerekir.
 • Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yarıyıldır.

 
HARÇLAR


Akdeniz Üniversitesinde 2012-2013 eğitim- öğretim yılında lisansüstü programların yıllık harç bedeli 1.536,00.- dir.

 
İLETİŞİM


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

Rektörlük Ek Hizmet Binası (B) Blok 3. Kat Kampüs Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 2274495 Faks: 0(242) 3106008 E-Posta:saglikbil@akdeniz.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Rektörlük Ek Hizmet Binası (B) Blok 2. Kat Kampüs Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 2277857 Faks: 0(242) 2277856 E-Posta:sbe@akdeniz.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Rektörlük Ek Hizmet Binası (A) Blok 3. Kat Kampüs Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 2272380 Faks: 0(242) 2272370 E-Posta:fenbilimleri@akdeniz.edu.tr

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Rektörlük Ek Hizmet Binası (B) Blok 3. Kat Kampüs Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 226 01 30 Faks: 0(242) 226 01 36 E-Posta:gse@akdeniz.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Rektörlük Ek Hizmet Binası (A) Blok 3. Kat Kampüs Konyaaltı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 2274400 - 1433 Faks: 0(242) 2261930 E-Posta:ebe@akdeniz.edu.tr

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı Kampüs/Konyaaltı/ANTALYA P.K.07058
Telefon: 0(242) 2277492 Faks: 0(242) E-Posta:mcri@akdeniz.edu.tr

 

Sayfa Özeti: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SÜRECİ

Anahtar Kelimeler: