Akdeniz Üniversitesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNASYON KURULU (UİK) GÖREV TANIMI

Kurul Adı: Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK)
Kurul Başkanı: Prof.Dr. Cengiz SAYIN, Rektör Yardımcısı
Kurul Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Burhan ÖZKAN, Rektör Danışmanı, Uluslarası İlişkiler Koordinatörü
Sekretarya: Ceren KOCABAŞ

Kurul Üyeleri

 • Öğr. Gör. Güler ÇİĞDEM, Genel Sekreter Yardımcısı
 • Doç. Dr. Melih GÜNAY , Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü
 • Öğr. Gör. Altuğ ERKAN, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
 • Alim TURAN, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
 • Doç. Dr. Memduh Sami TANER, Uluslararası İlişkiler Ofisi Farabi Koordinatörü
 • Uzman Emel KAHRAMAN, Uluslararası İlişkiler Ofisi Bologna Koordinatörü
 • Uzman Dilek Hale AYBAR, Uluslararası İlişkiler Ofisi AB Eğitim ve Gençlik Programı (ABEGP) Koordinatörü
 • Uzman Ayça ALTAY, Uluslararası İlişkiler Ofisi Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım Koordinatörü
 • Uzman  Nurgül BÜYÜKKALAY  Uluslararası İlişkiler Ofisi Mevlana Değişim Program  Koordinatörü
 • Uzman Rabia VEZNE, Uluslararası İlişkiler Ofisi AB Projeleri  Koordinatörü
 • Bekir Sami ÖZTÜRK, Öğrenci Konseyi Başkanı

Kurulun Görev Tanımı:

 • Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren ABEGP, Bologna Süreci, Mevlana Değişim Programı,Farabi Değişim Programı, Uluslararası Öğrenci ve  Uluslararası İşbirlikleri-Tanıtım,  çalışmalarını izlemek ve bu birimler arasında eşgüdüm sağlamak,
 • Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK), Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörleri ve diğer Kurul üyelerinden gelen önerilerden hareketle, bütüncül bir yaklaşımla Kurumun Uluslararasılaşma Stratejisini karara bağlamak ve iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlerinin önerileri doğrultusunda Ofis personelinin eğitim planını karara bağlamak
 • Bologna Süreci kapsamındaki AKTS Etiketi, Diploma Eki Etiketi ve Erasmus Beyannamesi başvurularına yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Ulusal ve Uluslararası hareketlilik, bilgilendirme, tanıtım vb. faaliyetleri arttıracak çalışmaları yürütmek.

Çıktılar:

 • AKTS ve DE Etiketi Başvuru proje dosyaları
 • Müfredat revizyonunu içeren dersler kataloğu
 • Ulusal ve Uluslararası hareketlilik faaliyetlerinin 2020 yılı sonuna kadar % 20 oranında artması
 • Erasmus Programı kapsamında süresi biten anlaşmaların yenilenmesi ve yeni anlaşmalar yapılması
 • İkili işbirliği anlaşmalarının sayısının artırılması
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Kataloğu
 • Üniversitemiz ana web sayfasının güncellenmesi
 • İç ve dış kalite denetim süreçlerinden başarı ile geçmek.

Beklenen Etki / Performans Göstergesi:

Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu çalışmalarından beklenen etkidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen faaliyetlerin performans göstergelerine uygun olmaları Koordinasyon Kurulu için başarı göstergesidir.

Çalışma Düzeni ve Takvimi:

 • Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kurulu temsil eder ve kurulun gündemini belirler. Koordinasyon Kurulu Başkanı yetkisini Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne (Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı) devredebilir.
 • Koordinasyon Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
 • Kararlar açık oy ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Eşit oy halinde başkanın oyu kararı belirler.
 • Kurul Toplantısında Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Koordinatörlerin raporları değerlendirilir ve karara bağlanır.
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulu nihai raporları, Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından Rektörlük Makamı’na sunulur.
 • Koordinasyon Kurulu üyeleri aylık toplantılara katılamamaları durumunda, çalışmalarda sürekliliğin sağlanması açısından yerlerine faaliyet gösterdikleri alanda görevli bir temsilciyi görevlendirirler.
 • Koordinasyon Kurulu Sekretaryası Kurulun idari görevlerini, yazışma ve dosyalama işlerini yürüten akademik/idari personelden oluşur.
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinasyon Kurulu; Bologna Süreci, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, ABEGP ve Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım,Uluslararası Öğrenciler, Akademik ve idari birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKS), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi ile eşgüdüm içinde çalışır.

İzleme ve Değerlendirme:

Tüm toplantıların rapor ve toplantı tutanakları üç aylık periyodlarla Kurul Başkan Yardımcısı tarafından Rektörlük Makamı’na sunulur.

Sayfa Özeti: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNASYON KURULU (U.İ.K.) GÖREV TANIMI

Anahtar Kelimeler: