Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına
Öğrenci Kabul Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların başvuruları ile kayıt-kabul koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge; Akdeniz Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından veya yabancı uyruklu adayların başvuruları ile kayıt-kabul koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge; 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergede geçen;

a)       Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

b)      Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

c)       Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç)       Program: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunulan akademik faaliyeti,

d)      Birim: Akdeniz Üniversitesine bağlı Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar / Meslek Yüksekokullarını,

e)       Öğrenci: Akdeniz Üniversitesine bağlı birimlere bu yönerge esaslarına göre kabul edilen öğrenciyi,

f)       Aday öğrenci: Bu yönergenin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyanları ve aynı maddenin
         2 nci fıkrasında belirtilen özelliklerden hiçbirini taşımayanları

g)      İkametgah Belgesi: yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi

h)      Sınav Komisyonu: Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Komisyonu’nu

i)       Kabul Komisyonu: Yabancı Uyruklu-Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu’nu

j)       Öğrenci Kabul Sınavı: Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Kontenjanların belirlenmesi

Madde 5 –  (a) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan ayrılabilir. Öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ilgili bölüm/program kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

                   (b) Söz konusu işlem her eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir sonraki eğitim öğretim yılı için yapılır.

Kontenjanların ilanı

Madde 6 – Öğrenci kabul edilecek programlarının adları, kontenjanları ve başvuru koşulları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, İlan, Kabul, Kesin Kayıt, Türkçe Düzeyi, Yabancı Dil Yeterlik, Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri

Başvuru koşulları ve ilanı

Madde 7 – (a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.

1)      Yabancı uyruklu olan,

2)   Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

         (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)      Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4)      TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
        (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5)      KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

(b)     Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan kişinin başvurusu kabul edilmez.

1)      T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2)     KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç

3)      a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4)      Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5)      Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

(c)     Öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavların geçerlilik süreleri:

1)      Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süre sınırı olmadan geçerlidir.

2)      Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır.

3)      Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu - Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın geçerlilik süresi iki yıldır.

(d)     Yönergenin ekinde belirlenen öğrenci kabulünde geçerli sınavlardan karşılarında belirtilen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda bulunabilirler.

(e)     Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

1)      Başvurular; Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ilanda belirlenen tarihler arasında,  başvuru için gerekli olan belgeleri süresi içerisinde teslim etmek şartıyla, kişisel olarak ya da posta yolu ile yapılır.

2)      Başvuruların kabulünde, evrakların Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır, postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz.

Öğrenci kabulünde geçerli sınavlar

Madde 8 – (a) Öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, ekli listede belirtilen sınav sonuçlarına ve Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu - Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına göre yapılır.

(b)     Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu - Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı;

1)      Rektör tarafından atanan Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, biri Öğrenci İşleri Daire Başkanı, biri Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde görev yapanlardan olmak üzere 6 kişiden oluşan sınav komisyonu tarafından yürütülür.

2)    Başvuruların alınması, sınava girecek aday listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı gibi tüm süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

3)      Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır. Sınav kılavuzu, başvuru tarihlerinde Üniversite internet sayfasında yer alır.

4)    Türkçe ve İngilizce dillerinde soruların yer aldığı Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme gücünü ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmakta olup  “çoktan seçmeli” tipte yapılmaktadır.

5)    Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

6)     Sonuçlar Üniversitenin internet sayfasında akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir. Sonuç belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilir.

Başvuru için gerekli belgeler

Madde 9 –

(a)     Başvurularda aşağıdaki belgeler istenir:

1)      İnternetten temin edilecek olan başvuru formu,

2)      Aşağıdaki belgelerin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türk Konsolosluğundan onaylanmış kopyası,

a)       Lise diploması ve Denklik Belgesi,

b)      Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçeye çevrilmiş kopyası,

c)      Sınav sonuç belgesi,

3)      Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

4)      Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu,

5)      Son altı aya ait pasaport standardında 3 adet fotoğraf,

6)      Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı posta pulu yapıştırılmış zarf,

7)      Adayların Üniversitede eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna dair taahhütname,

Başvuruların değerlendirilmesi

Madde 10 – (a) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Üniversite tarafından yapılır.

(b)     Başvuru için kullandığı sınav sonucu ve puanı yönergenin ekinde belirtilen puanlardan daha düşük puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(c)     Adayların başvuruları, Fakülte/Yüksekokulların Dekanı/Müdürü başkanlığında, başvurusu bulunan bölümlerden en az bir öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere oluşturulan Yabancı Uyruklu-Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(ç)     Kabul Komisyonu, başvuruların değerlendirilmesinde, adayların yönerge ekinde yer alan sınavlardan başvuru yaptığı sınavın ilgili Birim için istenen taban puanını dikkate alarak sıralama yapar. Değerlendirme sonucunda asil ve yedek listeler oluşur. Değerlendirmede eşitlik olması halinde adayların diploma notu dikkate alınır.

(d)     Kabul Komisyonu kararları, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’na sunulur. Asil ve yedek listeler Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Komisyon, gerekli durumlarda ilgili Bölüm Başkanlığı’ndan görüş alabilir.

(e)     Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kesinleşen asil ve yedek öğrenci listeleri Rektörlüğe gönderilir. Asil ve yedek öğrenci listeleri, programlar için ilan edilmiş olan yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları sayısı kadar oluşturulur. Listeler akademik takvimde belirtilen tarihte Rektörlükçe ilan edilir.

 (f)     Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların Öğrenci Kabul Sınavı’ndan veya Yönerge ekinde yer alan sınavlardan birinden geçerli sınav puanına sahip olmaları zorunludur.          

Eğitim-Öğretim

Madde 11 –

(a)    Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir.

(b)    Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin yönerge hükümleri ve Senato kararlarına tabidirler ve dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadırlar.

Sonuçların Duyurulması

Madde 12–

(a)     Başvuru sonuçları Üniversitenin internet sayfasında (www.akdeniz.edu.tr) duyurulur.

(b)     Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili birim tarafından bir kabul belgesi gönderilir. Bu belge “öğrenim vizesi’’ almak için kullanılabilir.

(c)     Kayıtlar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde, öğrencilik hakkı kazanılan birimlerce yapılır.

Kesin kayıt

Madde 13 –

(a)     Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:

1)      Öğrenim vizesinin noter tasdikli suretleri,        

2)      İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin aslını ibraz etmek şartıyla bir sureti,

3)      Son altı aya ait pasaport standardında 4,5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

4)      Sağlık Sigortası: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

(b)     Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(c)     Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.

(d)     Kayıt olan öğrenci bilgileri, kayıtların bitimini izleyen ilk hafta içinde Rektörlüğe bildirilir.

(e)     Boş kalan kontenjanlar Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir ve asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde yedek listeden kontenjan miktarı kadar öğrenci kaydı yapılır.

Türkçe Yeterlik

Madde 14 –

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar, ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar hariç Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığınca yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe Yeterlik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı olan adaylar öğrenimine başlar, başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine Üniversitece yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı olanlar öğrenime başlar; başarısız olanların ilişiği kesilir.

Yabancı Dilde Yeterlik

Madde 15 –

(a)    Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde öğretim yapan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerden;

1)        Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi’nin 6.maddesinde yer alan eşdeğer sınavlara ilişkin madde koşullarını sağlayanlar yeterlik sınavından muaf olur ve birinci sınıfa kayıtları yapılır.

2)  Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olanların birinci sınıfa kaydı yapılır.

(b)   1 ve 2. madde de yer alan koşulları sağlamayan öğrenciler, bir yıl süre ile Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yabancı dil öğretimine devam ederler.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 16 – Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin azami ve asgari tutarı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanarak Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

Madde 17 – Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri

Madde 18 – Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

Madde 19 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 20 – (1) 03.06.2005 tarih ve 03/59 sayılı Senato kararı ile kabul edilen ve 29.05.2009 tarih ve 08/77 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılan, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 –  Bu Yönerge, Senato kararına müteakip bir ay içerisinde Üniversitenin resmi internet sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________________________________________

03.06.2005 tarih ve 03/59 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (1) 29.05.2009 tarih ve 08/77 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.

     (2) 02.04.2010 tarih ve 06/52 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (3) 17.03.2011 tarih ve 05/46 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (4) 03.06.2011 tarih ve 08/73 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (5) 02.03.2012 tarih ve 05/41 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (6) 25.05.2012 tarih ve 10/78 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

     (7) 03.05.2013 tarih ve 08/75 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.

EK:

Lisans Programları

Ön Lisans Programları

 

Sınav Adı

Tıp / Diş Hekimliği Fakültesi için Taban Puanı

Mühendislik / Hukuk Fakültesi için Taban Puanı

Diğer Lisans Programları Taban Puanı

Meslek Yüksekokulları için Taban Puanı

ABİTUR

 (Alman Lise Bitirme Sınavı)

2

2,5

3

4

ACT (American College Test)

Amerikan Üniversite Sınavı

Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam en az 24 puan

en az 24 puan

en az 21 puan

en az 20 puan

Baccalaureate France

(Fransız Bakaloryası)

12

12

11

10

Baccalaureate Libanais

(Lübnan Bakaloryası)

15

15

13

12

GCE (General Certificate Education) A Level

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesi

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 konuda A seviyesi

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 konuda A seviyesi

En az 1 konuda A seviyesi

International Baccalaureate (IB) Uluslararası Bakalorya Sınavı

30

30

29

28

MATURA

(Avusturya Lise Bitirme Sınavı)

2

2,5

3

4

SAT 1

(Scholastic Aptitude Test)

1100 toplam puan ve Matematik testinden 600 puan

1100 toplam puan ve program türüne göre ilgili testten 600

1100 toplam puan ve program türüne göre ilgili testten 550

1100 toplam puan ve program türüne göre ilgili testten 500

Akdeniz Üniversitesi Yabancı Uyruklu - Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

80

70

60

50

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında

Altın, Gümüş ve Bronz Madalya

Altın, Gümüş ve Bronz Madalya

Altın, Gümüş ve Bronz Madalya

Altın, Gümüş ve Bronz Madalya

YGS / LYS (ilgili programın öğrenci alımında kullandığı puan türünde yerleştirme için açıklanan en küçük puandan (lise birincileri hariç) büyük puana sahip olmak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Summary: International Student Admission Rules

Keywords:


Akdeniz University International Relations Office
Contact : intstudents@akdeniz.edu.tr